BDAR

Teisės aktai

Pagrindinis teisės aktas, kuriame reglamentuojamos elektroninė atpažintis ir elektroninės patikimumo užtikrinimo paslaugos yra tiesioginio taikymo ES teisės aktas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910 ).

Pirminiame teisės akte lietuvių kalba pasitaikė vertimo klaidų, kurios buvo ištaisytos vėliau. Konsoliduotą (taisytos vietos pažymėtos ►C1) versiją rasite čia

Šis teisės aktas sutrumpintai dar vadinamas eIDAS reglamentu, turi keletą įgyvendinamųjų teisės aktų, kurių bendrą sąvadą galima rasti šiame ES eIDAS reglamentui skirtame puslapyje (puslapis anglų kalba, teisės aktų nuorodose surandami ir lietuviški įgyvendinamųjų teisės aktų vertimai bei kita susijusi su eIDAS reglamentu informacija). Spauskite čia

eIDAS reglamento elektroninės atpažinties dalies įgyvendinimo priežiūrai yra įsteigtas ES valstybių narių Bendradarbiavimo tinklas (Cooperation Network), kuris skelbia Bendradarbiavimo tinklo nuomones dėl notifikuotų valstybių narių elektroninės atpažinties schemų, eIDAS mazgų techninės specifikacijos versijų, gaires ir pan. Šiuos dokumentus (anglų kalba) galite rasti čia.

Valstybių narių notifikuotų elektroninės atpažinties schemų sąrašą, kuris skelbiamas ES teisyne, rasite čia.

Papildydama eIDAS reglamentą teisinį reguliavimą, Lietuvos Respublika yra priėmusį papildantį teisės aktą: Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymą.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės naudojimas elektroninėje erdvėje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatyme.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės išdavimo tvarkos aprašą rasite čia.

Nacionalinio sertifikavimo centro, kurio funkcijas atlieka Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, veiklą reglamentuojančius teisės aktus rasite sertifikavimo centro interneto puslapyje https://www.nsc.vrm.lt/.